TÁPPÉNZ KALAUZ

INFORMÁCIÓS PORTÁL

TÁPPÉNZ ÖSSZEGE, KISZÁMÍTÁSA

A táppénz összege a pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képez? jövedelem naptári napi átlaga alapján kerül megállapításra.A táppénz összege kiszámításánál a táppénzre jogosultság kezd? napját közvetlenül megel?z? naptári évben elért fentieknek megfelel? jövedelem kerül figyelembe vételre.

Amennyiben a folyamatos biztosítási id? megszakításra került, úgy a táppénz alapjaként a megszakítást megel?z? jövedelmet nem lehet figyelembe venni.

Ha a biztosított az irányadó id?szakban táppénzalapként meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a táppénz a jogosultság kezd? napján érvényes minimálbér alapulvételével kerül megállapításra.

Amennyiben a táppénz jogosult fentiek szerint figyelembe vehet? szerz?dés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el, úgy ebben az esetben a táppénz alapja a szerz?dés szerinti, ennek hiányában a tényleges jövedelem.

Ha a biztosítottnak azért nem volt figyelembe vehet? jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a táppénz naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját képez? összeg figyelembevételével kell megállapítani, ha az a megállapított összegnél kedvez?bb.

A naptári év folyamán ismételten keres?képtelenné vált biztosított táppénzét a korábbi táppénzének az alapját képez? kereset napi átlaga alapján kell megállapítani, ha a korábbi keres?képtelensége is az újabb keres?képtelensége els? napját magában foglaló naptári évben kezd?dött, és a korábbi táppénzét a fentiek szerint állapították meg.

 

 

Database connection error @ behajtas.biz